ایل شاهسون در كتاب یادنامه حكیم تیلیم خان شعری از نصرت‌الله زرگر به زبان زرگرهای ساكن شهریار نقل شده است: دنیلوگی ناپی گاجوسكی مُلی اگه لِس تاپسا پِردو گودلو اووِل چیلالو مانوشس پورتِسدار ناناك اگه توناك پِی شِل لاچو اووِل چیلالو مانوشا آمال ناآستار هر گاجوسكی ناآن تودا كریستار ناجاناجا هر نامورشس دارستار دووی تِریاندا لسگی بارو گا اووِل چیلالو مانوشس نوول سیگ آمال خوخای ماستان سُوِِل ناخا مو پوِرال كالو دئوس ناچید سیر چیریكناكال چیریكنیگی گا اِو بودلا چو اووِل بیدادالوس كِرِه ناكِر هچ كان فال نانیكِلا دئولِس توتار اووافال هر تانیس چیلالو آلاو ناپِن مو پورال مورشوس كورلو افتاتان اووِل تیلیمِس آلاو هچ كان ناكِرتی خاخای آوِریس رومناكی نادیك مویاكای هر نامورشِس ماریستا توناخای میرو آلاو توكانیستی موك اووِل مدیرسایت :حجت فاتح ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828 http://www.shahsavanlar.ir 2018-01-17T05:18:38+01:00 text/html 2017-12-28T10:10:56+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog داستان آغوز خان http://www.shahsavanlar.ir/post/485 <div><font face="Mihan-Yekan" size="7">داستان آغوز خان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بنام خدا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">آغوز خان با داستانهای اساطیری و قصه های مختلف درمورد زندگی او بعنوان پدر ترک زبانان (آتا آغوز) ودعای معروف او بر ملل ترک وی را در جرکه اهل توحید وفتوحات او از شرق تا غرب برای رهای ملل از ظلم&nbsp; بعنوان یک جهان گشای بزرگ مورد احترام تاریخ نویسان قرار گرفته&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">....داستان رهاشدن کودکی در یک دره دور افتاده و بزرگ شدن در کنار گرک (بوظ قورد) افسانه دیگری در تخیلات بشری همچون زال وسیمرغ در شاهنامه وخصلت و روحیه پرورش یافته در دامن طبیعت درس آزادگی ومعرفت را به ارمغان دارد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">....ویا بعضی ها بنیان گذار امپراطوری هونها در سالهای دور وخیلی قبل ازتر از میلاد مسیح را بنام مودو چانیو معروف به اوغوز خان خوانده اند کمی با توجه به تاریخ آغوزها و هونها شاید دیگری باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">....ویا داستانی از اقوام ترکمن در مورد آغوز در زمان کفر و دورشدن بشر از خدا و&nbsp; پسری از قرخان فرزنددیب بایقوی فرزند ابوبجه( ابولجه) خان از فرزندان یافث ابن نوح&nbsp; که به جزء ذکر نام باریتعالی هیچ نگفت و بعد از ازداوج با دختران عمویش راز او فاش و به نقطه دوری تبعید شد با گرد آوری سپاهی عظیم بر پدر وعموهای خود فاتحه شد و برای رهای بشر و دعوت به خدا دنیای آن روز را فتح و عدالت و دادگری هدیه او به بشر بود</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">وی را خداوند کریم شش پسر گون خان، آی خان، یولدوز خان، گوک خان ،داغ خان ودنگیز خان و هریک پسران را چهار پسر داد و بدین صورت بیست وچهار&nbsp; قبیله اوغوز 1- قینیق (قبیله سلجوقیان) 2- قاییق 3- بایندر 4- ایوا (یا ییوا) 5- سالغور (یا سالور) 6- افشار7- بیگدلی (زبان بیگ)8- بوگدوز 9- بیات 10- یازقیر 11- اینور (یاایمور) 12- قارابولوك 13- آلكابولوك 14- ایغدیر 15- اورگیر 16- توتیركا 17- اولایوندلوق 18- توگر 19- بچه نك 20- چووالدیر 21- چپنــی 22- چـاروق 23- یاپرلی 24- قارقین ..... بوجود آمد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سلیمان امیری فرد</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-28T10:08:26+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog بزرگان ایل شاهسون http://www.shahsavanlar.ir/post/484 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">داستان ریش سفیدان ایل&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بنام خداوند توانا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">.....زندگی و منش بزرگان شاهسون برای مردم منطقه وافراد ایل&nbsp; جذابیت داشته و در دورهمی ها وشب نشینی ها نقل مجالس می شد و یکی از این صحبت ها که خاطره دلنشینی برای یکی از مردان میان سال&nbsp; تیره کرلی داشته و باافتخار از&nbsp; نیکو کار ی ،خیری ،با خدا بودن و خواب دیدنهای هم ایلیش&nbsp; وشهرت وی در بین روستائیان و مردم ایل&nbsp; به آقای مهدی پورکند تعریف کرده&nbsp; و به عقیده ایشان نظر لطف خدا اجر کار های او بوده ......</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">با معرفی&nbsp; ایشان&nbsp; داستان را.....</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">....&nbsp; &nbsp;یکی از ریش سفیدهای تیره خالدی از خاصای طایفه کوسه لر&nbsp; بنام شیخ جواد فرزند چراغعلی فرزند دانیال فرزند علی یار فرزند محمدیار فرزند بولود بئی را با نقل از پدرم برایتان بیان می کنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">.....پدرم می گوید حدودا سال ۱۳۲۹ بود برای ییلاق قسمتی از چراگاه آغجا قله (آغجه قلعه) را اجاره کرده بودیم شش چادر بزرگ وکوچک یک اوبای جمع وجوری را تشکیل داده بود همسایه های ما ۱-زبیده خانم&nbsp; از طایفه قره بکلو همسر دائی درویشم از طایفه کیچکینعلی ۲-خانم دختر خوداورن از تیره هارانلی ۳-مردعلی یولچی از تیره سیرخابلی ۴-محمود آزاد از تیره سیرخابلی همسرش خاله خوش قدم بود۵-حسین ضرابی (حوسن )از تیره خالدی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">....در اوبا (اووا) شیخ جواد باداشتن بیشترین گوسفند وچندین شترو اسب یکی از افراد سرمایه دار بشمار می رفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در اوبای ما دوستی وعلاقه به هم&nbsp; آنقدر دلها را به هم&nbsp; &nbsp;نزدیک&nbsp; کرده بود&nbsp; همه مثل یک خانواده بودیم.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">همسایه ها در دوشیدن و مشک تکان دادن&nbsp; (چالاخام چالخاماغ) به ما کمک می کردند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای اینکه کمی از نحوه تهیه کره مطلع شویم&nbsp; از مادرم نحوه تهیه آنرا سئوال کردم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">مادرم می گوید گوسفندها را بعد از اینکه می دوشن با توجه به شیری که آماده می شود در قابلمه بزرگ ویا در دیک (قازان ) جوشانده وبعد از اینکه از جوشیدن افتاد به آن ماست می زنند اگر کم باشد در مشکی که&lt; آیران یری&gt; گفته می شود نگهداری می کنند تا به اندازه ائی برسد مشک بریزند و اگر زیاد باشد وجای نگهداری نداشته باشد همان روز چاتما (سه پایه )را برپا ومشک را آویخته وشروع به تکان دادن آن(چالخاماغ) می کنند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">..........پدرم می گوید چون شیر ما زیاد بود همان روز چاتما را بر پا و مشک (چالخام ) را آماده کردند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;پدرم عادت داشت مشک اول را بین همسایه ها تقسیم می کردو مشک های بعدی را سهم خود قرار می داد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;همسایه ها هم همیشه کمک حال ما بودند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;پدرم مشک اول را بین همسایه ها تقسیم کرد&nbsp; همه خوشحال&nbsp; مشک دوم را پر از ماست کرده و آماده تکان دادن (چالخاماغ) برای تهیه کره&nbsp; کردند بعد از چند بار تکان دادن افراد تکان دهند مشک متوجه شدن مشک خیلی سنگین به نظر می آید وقابل تکان دادن نیست لذا دهان مشک را باز کردند همه به تعجب کره های سفید داخل مشک را روی هم تل انبار شده دیدند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">..... پدرم می گوید یکی دوبار هم در طی سالهای بعد برای پدرش این اتفاق افتاده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">و این کار نادر نقل مجالس و شب نشینی بین مردم شده بود پدرم می گوید در طی سالهای چادرنشینی این اتفاق خیلی کم پیش می آمد و اونجور که می گفت&nbsp; برای چند نفر بیشتر اتفاق نیافتده و آنها هم افراد بسیار خیری بودند .....</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سلیمان امیری فرد</font></div> text/html 2017-12-28T10:06:56+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog علی اکبر قرابگلو http://www.shahsavanlar.ir/post/483 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">علی اکبر قرابگلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">در زمان قدیم رئیس ایل شاهسون آقای علی اکبر قرابگلو معرف به فتح السطان بوده و زمانی که در منطقه رزن در روستای آبباریک ساکن بوده لذا یکی محببین امام حسین بود که در دهه اول محرم تعزیه برقرار میکرد و تمام اهالی روستا و هزاران نفر از روستاهای اطراف درتعزیه شرکت میکردندوکه همه آنها را با نهار برنج با روغن حیوانی وبه هر ده نفر یک عدد گوسفند درسته پخته شده پذیرایی میکرد که نام ایشان یکی از افتخارات این روستا می باشد بعدها در صالح آباد ساوه ساکن بود ودرسال 1357 به رحمت خدا رخت خداوند روحهش شاد کن خواهشمنداست شما بیشتر درمورد ایشان تحقیق کنید و به نسل امروز در کانالتان انتقال دهید حیف است که نام&nbsp; چنین مرد خدا شناس در ایل شاهسون گم شود&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-28T10:05:34+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای دالستان http://www.shahsavanlar.ir/post/482 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای دالستان</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای دالستان.درحدفاصل۱۲کیلومتری ساوه سلفچگان.درزمان جنگ کم خانواربودولی ۷شهیدغیورتقدیم کشور کرده است.زبان ترک شاهسون طایفه ی سلدوزمیباشد.شغل دامپروری وکشاورزی وباغات مرغوب انار.مردمانی پاک وباصداقت.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از ریش سفیدان این روستا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ریش سفیدان وبزرگان این روستا:حاج غلامحسین محمودی حاج حسین محمودی حاج قربان مسعودی آقاسیدحسین موسوی حاج کمندعلی خانی حاج غلامعلی محمودی حاج عباسعلی صانعی صدقعلی خانی مرحوم حاج حسین مسعودی مرحوم حاج عباس طهماسبی وخانواده های تاج فیروز.تنهایی.قنبری.علی مدد.خاکسار.جوانمرد.علی تاج فیروز.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارسالی ازمحمودی عضوشورای اسلامی روستای دالستان</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باتشکر از کانال ایل شاهسون</font></div> text/html 2017-12-28T10:03:03+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog آل اروادی http://www.shahsavanlar.ir/post/481 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">....با عرض سلام - مادر بزرگم میگفت وقتی زنی بچه اش بدنیا میامد برای در امان از شر آل اروادی زیر سرش چیزی که جنس اش از اهن باشد میزاشتن وهمچنین به لباس زن زائو سوزن وسنجاق میزدن وزیر سرش نمک ونان میزاشتن وهمچنین&nbsp; یک عدد اینه زیر سرش میزاشتن که خودش نفهمه و خوابهای خوب ببینه وخوابش درست از اب در میاد مخصوصا برای زنانی که بچه دار نمیشن . وبچه را تنها نمیزاشتن که آل اروادی میاد بچه را عوض میکنه و دونوع خوب وبد بود آل اروادی مادر بزرگم میگفت پدر م یک آل اروادی گرفته بود وبه سینه اش یک سنجاق زده بود که نرود واین آل اروادی را به کار میگرفتن و وقتی بهش میگفتن برو زود بیا دیر میومد و دیر بیا زود میاد پستان هایش را به پشتش میانداخت وموهایش بلند بود که به یکی گفته بود که این سنجاق را باز کن اونم باز کرده بود&nbsp; موقعی که میخواست بره برای پدرم دعا کرده بود وگفته بود که حاجی قاسم این همه مدت من را نگهداشتی دو سوال را از من نپرسیدی یکی مرگ نا غافل بود ویکی هم یاد رفته که چی میگفت و همچنین گفته بود که حاجی از نسل شما هر بچه بدنیا بیاد سالم و از هر عبیب ونقصی دور خواهد بود و برای طایفه همسایه هم که اذیتش کرده بودن گفته بود که از بچه های شما هر از چند گاهی ناقص وعقب مانده به دنیا خواهد امد</font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پیام ارسالی از طرف جناب " اینانلویی یعقوب"</font></div></div><div><br></div> text/html 2017-12-22T17:36:56+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog کانال تلگرام موزیک ترکی http://www.shahsavanlar.ir/post/480 <div><font face="Mihan-Yekan" size="7"><b style="">لیست کانال های تلگرام موزیک&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>کانال آهنگ آذری تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>کانالهای تلگرام ترکیه</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>کانال آهنگ ترکی استانبولی قدیمی تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>کانال تلگرام خوانندگان ترکیه ای</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>کانال موزیک ترکی قدیمی</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>ربات اهنگ ترکیه</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>کانال تلگرام ترکیش موزیک</b></font></div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>کانال ترانه های ماندگار ترکی</b></font></div></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="font-family: Mihan-Yekan;"></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="font-family: Mihan-Yekan; display: inline !important;"><font size="3"><b>شاهسونکانال تلگرام موزیک</b></font></div></a></div><div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font size="3"><b>بهترین کانال موزیک</b></font></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>کانال موزیک رادیو جوان</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>کانال پاپ موزیک</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>کانال موزیک تلگرام pmc</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>کانال موسیقی سنتی تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>کانال موزیک قدیمی تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>کانال موزیک شاد تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>کانال موزیک خارجی تلگرام</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>شاهسون قم</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>ایل شاهسون ساوه</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>طوایف ایل شاهسون</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>ایل شاهسون اینانلو</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>ایل شاهسون شیراز</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>شاهسون مغان</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>ایل شاهسون فارس</b></font></div><div></div></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3"><b>شاهسون های فارس</b></font></div></a><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font size="3"><b>اهنگ ترکیه ای شاد جدید</b></font></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font size="3"><b>دانلود آهنگ شاد ترکیه ای خواننده زن</b></font></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>آهنگ شاد ترکی استانبولی</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود گلچین آهنگهای شاد ترکی استانبولی</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ ترکیه ای شاد 2015</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ شاد ترکی استانبولی برای رقص</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ شاد ترکی استانبولی برای ماشین</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ شاد ترکیه ای برای رقص</b></font></div><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><div><font size="3"><b>آهنگ ترکی استانبولی</b></font></div></div><div><div></div></div></a></div></div><div style=""><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3"><b>آهنگ ترکیه ای غمگین</b></font></div></a><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font size="3"><b>آهنگ ترکیه ای شاد</b></font></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود غمگین ترین ترانه های ترکیه ای</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ های غمگین ترکیه ای خواننده زن</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ غمگین ترکی استانبولی</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>آهنگ ترکیه ای جدید</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود اهنگ عاشقانه ترکی</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ ترکیه ای قدیمی</b></font></div><div></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font size="3"><b>دانلود آهنگ ترکیه ای معروف</b></font></div></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><div class="med" id="extrares" style="margin: 0px; padding: 0px 16px;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><div data-jiis="uc" id="botstuff"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><div data-ved="0ahUKEwiqk6yclZ7YAhWLbVAKHfbTCwYQCAhv"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><div id="brs" data-hveid="112" style="margin-bottom: 28px;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><g-section-with-header style="display: block; margin: 40px 0px 0px;"></g-section-with-header></a><div class="_ojo" style="padding: 0px 0px 12px;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><h3 class="med _wI" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; line-height: 18px; color: rgb(34, 34, 34); height: auto;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="_ojo" style="padding: 0px 0px 12px;"></div></a></h3></div></div></div></div></div></div></div><div style=""><div class="med" id="extrares" style="margin: 0px; padding: 0px 16px;"><div data-jiis="uc" id="botstuff" style=""><div data-ved="0ahUKEwiqk6yclZ7YAhWLbVAKHfbTCwYQCAhv" style=""><div id="brs" data-hveid="112" style="margin-bottom: 28px;"><g-section-with-header style="display: block; margin: 40px 0px 0px;"><div class="_ojo" style="font-family: Mihan-Yekan; padding: 0px 0px 12px;"><h3 class="med _wI" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; line-height: 18px; color: rgb(34, 34, 34); height: auto;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b><div class="brs_col" style="margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box;"><p class="_e4b" style="margin: 0px; clear: both;"></p></div></b></font></div></a></h3></div><div class="card-section" style=""><font size="3" style="font-family: Mihan-Yekan;"><b><div class="brs_col" style="margin-top: -1px; padding-bottom: 1px; display: inline-block; line-height: 20px; vertical-align: top; max-width: 100%; box-sizing: border-box;"><p class="_e4b" style="margin: 0px; clear: both;"></p></div></b></font><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3"><b>آهنگ ترکیه ای</b></font></div></a><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section" style="display: inline !important;"><font size="3"><b>آهنگ ترکیه ای شاد</b></font></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b>آهنگ ترکیه ای غمگین</b></font></div><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b>دانلود آهنگ ترکیه ای معروف</b></font></div><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b>دانلود آهنگ ترکیه ای خواننده زن</b></font></div><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b>دانلود آهنگ ترکیه ای قدیمی</b></font></div><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b>دانلود گلچین آهنگ جدید ترکیه ای 2016</b></font></div><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b>دانلود گلچین آهنگ جدید ترکیه ای 2017</b></font></div><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style="font-family: Mihan-Yekan;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3"><b>دانلود آهنگ جدید خوانندگان زن ترکیه ای</b></font></div><div class="card-section"></div></a></div><div class="card-section" style=""><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div class="card-section"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000"><b>جهت عضویت در کانال تلگرام موزیک کلیک کنید&nbsp;</b></font></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"></div></a></div></div></g-section-with-header></div></div></div></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><div id="foot" role="navigation" style="visibility: inherit; width: 632px;"><div id="cljs" style="color: rgb(34, 34, 34);"></div><font size="3"><b><span id="xjs" style="color: rgb(34, 34, 34);"></span></b></font></div></div></div></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/208689.jpg" alt="چت اورداپ"></div></div> text/html 2017-12-22T14:22:58+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog اکبر غلامی جدید http://www.shahsavanlar.ir/post/479 <font size="7" face="Mihan-IransansBold">اکبر غلامی&nbsp;</font><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ببش جیران</font></div><div><br></div><div>[<div id="15139525702516939"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/4zaco?data[rnddiv]=15139525702516939&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2017-12-22T14:06:21+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog چله‌ی بزرگ ... http://www.shahsavanlar.ir/post/478 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">چله‌ی بزرگ ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;چله‌ی کوچک ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">چارچار ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سده ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اَهمن‌وبهمن ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سیاه‌بهار ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;و سرماپیرزن ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلمات زیبا ودوست داشتنی بالا&nbsp; کلماتی هستند که برای نسل قدیم بسیار آشنا وبا رگ وخون آن عزیزان عجین شده است..</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">زمستان به دو بخش&nbsp; :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">چله بزرگ(چله کلان ) و چله کوچک (چله خرد ) تقسیم می شده است .</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">که چله بزرگ از ( اول دی ماه&nbsp; تا دهم بهمن ماه) می باشد وچهل روز کامل&nbsp; و چله کوچک از ( یازدهم بهمن تا پایان بهمن ماه&nbsp; )&nbsp; 20روز کامل وبه همین دلیل چون 20روز کمتر است&nbsp; چله کوچک نامیده شده است .</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;غروب آخرین روز چله بزرگ جشن سده برگزار می شد،مردم دور هم جمع می شدند واز این جشن لذت می بردند ودر نهایت با برپایی آتش و خواندن شعر و پایکوپی بدور آتش، سده را جشن می گرفتند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این دوبرادر ( چله بزرگ وچله کوچک ) در هشت روز در کنار همدیگر هستند که آن 8 روز را ( چار چار) می نامند .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">به چهار روز آخر چله بزرگ و چهار روز اول چله کوچک گفته چار چار می شود .</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">پس از چار چار نوبت به&nbsp; اهمن وبهمن پسران پیرزن (ننه سرما ) می رسد&nbsp; &nbsp;که خودی&nbsp; نشان دهند 10 روز اول اسفند را اهمن و10روز دوم اسفند را بهمن می گویند واین 20روز ممکن است آنقدر بارندگی باشد که این دوبرادر به دوچله طعنه بزنند ، با توجه به شعری که قدیمی های نازنین می خواندند (اهمن وبهمن ،آرد كن صدمن ،روغن بیار ده من ،هیزم بکن خرمن عهده همه بامن )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا اینجا 20روز از اسفند به نام اهمن&nbsp; وبهمن نامگذاری شده اند ومی ماند 10 روز آخر اسفند ماه که 5روز اول سیاه بهار نام گرفته وشعری هم که قدیمی ها میخوانند :</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سیاه بهار شب ببار و روز بکار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از این شعر هم مشخص می شود در این ایام شبها بارندگی فراوان بوده وروزها کشاورزان مشغول کشت وزراعت بوده اند ، 5 روز آخر هم&nbsp; سرماپیرزن&nbsp; نام گرفته است&nbsp; که در این روزها آسمان گاهی ابری گاهی آفتابی ،گاهی همراه با باد واکثر اوقات از آسمان تگرگ می بارد که قدیمی های دل پاک براین باور بودند&nbsp; که گردنبند پیرزن&nbsp; پاره شده ومُهره‌های آن به زمین میریزد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاد و سلامت باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حیف است بچه های ما اینهارا نشنوند و&nbsp; این قصه ها از صفحه روزگار محو شود</font></div> text/html 2017-12-18T17:14:32+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog زیر پوست جنگ http://www.shahsavanlar.ir/post/477 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">زیر پوست جنگ</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بیست و اندی سال است که از جنگ هشت ساله و به عبارت منصفانه تری از دفاع مقدس ملت ما می گذرد. ناگفته ها و خاطرات زیادی در سینه های مادران و همسران شهدا و همسران رزمندگان و ایثارگران تلنبار شده که متأسفانه امروزه گرد غربت بر این خاطرات نشسته. مشکلات اقتصادی چنان بر زندگی مردم سایه افکنده که انگار کسی حوصله ندارد بداند در آن روزهای حماسه چه بر این پروانگان صمیم گذشت.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">هم آن روزها و هم امروز، وقتی قرار است به مناسبتی تجلیلی صورت بگیرد یا از آن روزهای حماسه و ایثار سخنی به میان آید، بلادرنگ صحبت مجری و سخنران و... فقط روی رزمندگان زوم می شود. همه از ایثار رزمندگان و جانفشانی آنها در زیر آتش توپ و تانک خمپاره می­گویند؛ اما هیچ­کس از بانوان ایثارگر و نقش پر رنگ آنها در دفاع مقدس حرفی نمی­زند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">وقتی مارش عملیات از رادیو و تلویزیون شنیده می شد، انگار قلب مادرها و همسرها می خواست از سینه بیرون بزند. وقتی مادر رزمنده ای مطمئن می شد امشب شب عملیات است، خواب به چشمانش نمی آمد تا خبر موثقی از زنده بودن فرزندش بشنود. برای همسران رزمنده کار سخت تر بود. مرتب این سؤالات در ذهن او رژه می­رفت که: «آیا همسرم دوباره برمی­گرده؟ نکنه بچه هام یتیم بشن؟ اگه برنگرده من چه جوری این بچه­ها رو بزرگ کنم؟ و...»&nbsp; وقتی همسر رزمنده­ای خبر اسارت همسرش را می­شنید، چه بر سر او می­آمد؟ تحمل هشت نُه سال انتظار و صبوری فقط با زبان آسان است.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">احساس سوختن به تماشا نمی شود</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید اکنون که بحران های منطقه ای سر باز نموده و پدیدهٔ کثیفی به اسم داعش در عراق و سوریه و گاهی در قلب اروپا کُشت و کشتار راه انداخته، ما بهتر بتوانیم به سی سال پیش فلش بگ بزنیم و حال و روز خانواده ها را در آن روزهای سخت در ذهنمان تداعی کنیم.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">به نظر شما در دورهٔ کنونی وضعیت روحی و جسمی همسر یک رزمنده و همسر یک جانباز چگونه است؟ همسری که سالها با عشق و علاقه پرستار شوهر جانبازش بوده و حالا پا به سن گذاشته؛ اما ذره­ای از مسئولیت سنگین او در برابر کارهای روزمرهٔ یک جانباز کم نشده است. چرا هیچ­کس از نقش مادری که فرزندِ جانبازش نتوانسته به خاطر مشکلات جسمی همسر اختیار کند، سخن به میان نمی آورد؟ به نظر شما اجر و پاداش مادر یک جانباز قطع نخاع که اکنون به سن پیری رسیده و دارد از فرزند پنجاه ساله اش پرستاری می­کند چقدر است؟ سؤال من این است: «مسئولین فرهنگی کشور و حوزهٔ پایداری ادبیات دفاع مقدس برای شناساندن این ایثارگران خاموش و کم توقع فیلمی ساخته یا کتابی نگاشته اند؟» مگر نه این است که نقطهٔ قوت دفاع مقدس ما مستند بودن آن است؟ مستند نگاران عزیز، حواسشان هست که هر روز از سخت افزارهای ساخت مستند کاسته می­شود؟ چه کسی می­داند در دل آن دختر شهید که حالا دیگر برای خودش خانمی شده چه می­گذرد. دختری که بیست و چند سال فقط با بغل کردن تصویر قاب گرفتهٔ بابایش جشن تولد گرفته و دیگران به او "تولدت مبارک" گفته اند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">رزمندگان عزیز، همسنگران من، پیشکسوتان جهاد و شهادت، هدفم از طرح این مبحث این بود که بد نیست هر از گاهی به خودمان تلنگری بزنیم که زیر پوست جنگ ما چه مسائلی بوده و هنوز هم ادامه دارد. درست است که شهید نزد خداوند "عند ربهم یرزقون" است؛ اما همسر او که دیگر حالا گرد پیری هم روی صورتش نشسته یک عمر در تنهایی به سر برده و می­برد. بد نیست گاهی به خودمان یادآوری کنیم که برای بعضی­ها هنوز جنگ ادامه دارد و تبعاتش دارد کمر بعضی­ها را می شکند. من بارها گفته ام، اجر همسر و مادران رزمنده و ایثارگران کمتر از آنها نیست. این جملهٔ من شعار نیست بلکه یک باور قلبی ست.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">آیا شما تاکنون شنیده اید همایشی برگزار شود و در آن از نقش مادران و همسران رزمنده سخنی به میان آید؟ نمی­دانم چرا ما مردم و حتی دست اندرکاران حوزهٔ ایثار و شهادت و بنیاد حفظ و نشر آثار ارزش­های دفاع مقدس به خودمان تلنگر نمی زنیم که این مادرها بودند که این سربازها را به دنیا آوردند!؟ چرا هیچکس از نقش پرعاطفهٔ مادران و همسران رزمنده در جنگ حرفی نمی زند؟ چرا هیچ کس فکر نمی کند که آن رزمندهٔ متأهل، دلگرم عواطف مقدس و ازخودگذشتگی همسرش بود که خانه و کاشانه را رها کرد و به جبهه رفت.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بیایید خودمان برای یک بار هم که شده به هر طریق ممکن در همایشی فقط با تقدیم یک شاخه گل نرگس، به احترامشان تمام قد بایستیم و ایثار و فداکاری این عزیزان را ارج نهیم که از مسئولین فرهنگی کشور ...!!!؟؟؟</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">رمضانعلی کاوسی</font></div> text/html 2017-12-18T17:06:56+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog طراز ناهید http://www.shahsavanlar.ir/post/475 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">طراز ناهید روستایی است از توابع بخش مرکزیشهرستان ساوه در استان مرکزی ایران</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این روستا در دهستان طراز ناهید قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۹۱ نفر (۵۹۰ خانوار) است.لازم به ذکر است این سرشماری متعلق به سال ۸۵میباشد و در حال حاضر جمعیت بیشتری دارد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حمدالله مستوفی در نزهة القلوب نام این قصبه را به صورت طیریز ناهید ذکر کرده است. معنی آن می‌تواند دارای ابریشم پاک و خالص یا به احتمال بیشتر «تراز و صاف نهاده شده» (قرار گرفته در زمین هموار) بوده باشد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این روستا در ۱۸کیلومتری ساوه قرار دارد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اهالی این روستا ترک زبان و فارس زبان هستند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">به عبارت دیگر نمیتوان دیگر طرازناهید را روستا نامید در سال های اخیر رشد و شکوفایی بسیاری داشته و به وسعت آن افزوده شده است</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در نزدیکی این روستا امامزاده سید هارون قرار دارد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از بزرگان و ریش سفیدان این روستا میتوان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">مرحوم میرز عباس همتی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خانواده کریمی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خانواده آبیار</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خانواده فیاضی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خانواده دانش</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خانواده خلج&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">خانواده عبداللهی&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-18T17:06:24+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog واژه "خان" از گذشته تا کنون http://www.shahsavanlar.ir/post/474 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">واژه "خان"&nbsp; از گذشته تا کنون</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در دوره گوک ترکها (550 م)&nbsp; قبل از اتحاد با ایغورها ، بزرگتر حکومت(یا حاکم اصلی) با عنوان "یابغو" و بزرگتران ایل با عنوان "بیگ" خطاب می شدند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد از اتحاد ترکمانان اغوز با ایغورها و شکل گرفتن حکومت خاقانات ایغور (745 م ، 123 ش) بزرگتران ایل را با واژه "خان" خطاب کردند ، مانند اغوزخان ، حاکم اصلی را خان بزرگ یا خان خانان خطاب می کردند و بزرگتر طوایف ، سرکرده های نظامی ، افراد تاثیر گذار با لقب "بیگ" خطاب می شدند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بزرگتران سلجوقی لقب "بیگ" داشتند (از 429 ق ، 416 ش) ، از جمله طغرل بیگ و چغری بیگ فرزندان سلجوق و پایه گذاران سلجوقیه.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اما پس از حمله مغول( از حدود 616 ق ، 598 ش ) مجددا واژه "خان" مطرح شد و به فرماندهان و بزرگان حکومتی عناوین قرا ، آق ، ساری داده شده.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;در دوره قراقویونلو و آق قویونلو (از 780 ق ، 757 ش) بزرگتران ایلات مانند حسن بیگ (*اوزون حسن *که به روایتی شاهسون ها از تبار ایشان محسوب میشوند )علی شکربیگ ، قرابیگ ، لقب "بیگ" داشتند و از عناوین مغولی مثل "قرا"&nbsp; و " خوجه" (خوجا ، قوجا ، پیر یا بزرگ) نیز استفاده شده ، مثل قرا محمد و قرا یوسف و قرا عثمان ؛ و بیرام خوجه .</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در این دوره حاکمان لقب "شاه و سلطان " داشتند. همزمان گورکانیان به شاهزادگان لقب "میرزا" می دادند و به سرداران جنگی القاب مغولی می دادند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از سال 907 ق(880 ش و 1135 م) که شاه اسماعیل صفوی کم کم به قدرت رسید به بزرگان طوایف و سرداران قزلباش رسما لقب "خان" می داد. اینکار به شکل یک دستور اداری و قانونی با مهر و امضا در صفویه ادامه پیدا کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بزرگتران بهارلو همچون حسن بیگ شکر اوغلی هم در همین دوره از شاه اسماعیل عنوان "خان" گرفتند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این روش تا دوره قاجار ادامه پیدا کرد ، دخالت بیش از اندازه حاکمان در ساختار ایلیات (مخصوصا در نظام خمسه در فارس) و صدور حکم خانی برای پیشبرد اهداف حاکمان محلی که در جهت دریافت مالیات بود ، نفاق و مشکلاتی در ایلات به وجود آورد و بدین شکل این عنوان بارها مورد سوء استفاده قرار گرفت.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سو استفاده های بعدی از اوایل دوره پهلوی دوم شکل گرفت ، چنانکه بیرون از نظام ایلی به عده ای از فئودال ها (مالکان عمده) هم "خان" می گفتند ، لذا بدین شکل زمینه سو استفاده های زیادی ازین عنوان فراهم شد.</font></div> text/html 2017-12-18T17:04:31+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای باغشیخ ساوه http://www.shahsavanlar.ir/post/473 <div><font size="3" face="Mihan-Yekan">روستای باغشیخ</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">روستای باغشیخ واقع در ۷کیلومتری جاده قدیم قم به سمت طرازناهید متشکل از حدود ۲۵۰ خانوار.گویش مردم این روستا فارس وعده ای هم ترکی شاه سوند از تیره سلدوز میباشد.شغل اصلی این روستا در گذشته دامداری وکشاورزی بوده اما در حال حاضر به علت بی ابی وخشکسالی اکثر جوانان این روستا به ساوه وشهرهای اطراف مهاجرت کرده اندو این طایفه ترک زبان از سالیان پیش از روستای قره بولاغ به این روستا مهاجرت کرده اند.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">با تشکر فرستنده آقای&nbsp; طلایی</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">روستای باغشیخ</span><font size="3" face="Mihan-Yekan">از ایل غیور شاهسون</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T15:53:03+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای منجقان http://www.shahsavanlar.ir/post/472 <div><font size="3" face="Mihan-Yekan">روستای منجقان</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">بونی بیل خائن دولت گج وتز خار اولاجاق&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وطنه کج باخان آخرده گرفتار اولاجاق</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">روستایی از روستاهای مرکزی ایران و از توابع بخش خرقان است.خرقان نیز تااوایل سال 1382 از بخش های شهرستان ساوه بود ولی به تبع یک سیاست به ظاهر درست مسئولین ازشهرستان ساوه جدا شده وهم اکنون جز بخش های شهرستان زرندیه محسوب می شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">وجه تسمیه منجقان:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">به قول یکی از دوستان در اوایلِ آن زمانی که بخش هایی از شمال ایران تحت نفوذ واستعمار روس ها بوده (اواخر جنگ جهانی دوم)منجقان بنا شده و بسیار جنگ وخونریزی شده وشخصی به نام"ممدآقا شینگیرلی" چپاولگر معروف این آبادی رابارها بار مورد چپاول وغارت&nbsp; قرار داده و سر این موضوع بسیار خونها ریخته شده وبنا به این روایت اسم این آبادی را "منجقان" گذاشتند،"منج" به زبان روسی یعنی "بازی" و "قان" به زبان ترکی واهالی روستا یعنی "خون" و روی هم رفته "منجقان" را&nbsp; "بازی با خون" معنا می کنند.رودخانه ی دیگری که در جنوب غرب این روستا واقع است نیز غنی می باشد در اطراف هر دو رود باغهایی است&nbsp; تقریبا به صورت طولی ودر باغها بیشتر درختان انگور وبادام و زرد آلو وسنجدو سیب وکم وبیش گلابی هم یافت می شود باغ های جنوب شرغی به زبان اهالی این روستا"آرپادرسی"وجنگلهای رود خانه ی شرقی "دربند" و باغ های جنوب غربی "قورد دره سی" و جنگلهای رود خانه ی غربی "چاپورتلی"نامیده شده اند ودرختان جنگلها اکثرا چنار وبید هستند.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">نام ملک های اراضی کشاورزی تحت آبی:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">حاج ابیل قالاسو - پامموخ لوخ - ارجینلی قصبه - قارقا دوزولوخ - داشلوخ - چارقاش یولو&nbsp; و...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">نام ملک های اراضی کشاورزی تحت دیمی:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">کوللو بولاخ - داق ایقی - هر ده لر - چایدان اوتای - اییده لی - آق تپه دوزو&nbsp; و...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;طایفه های این روستا اکثر قریب به اتفاق خویشاوند هستند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">اختیاری ها-اقبالی ها-جواد نیا ها-حاجی ها-رضایی ها-حکیمی ها-تقوی ها- رحیمی ها -رحمتی ها-بهجت ها-سبزی ها-سخایی ها-سخاوتی ها-امامی ها-مکرم ها-حیدری ها-نعیمی ها-نعمتی ها-هوشدار ها-بابایی ها-موقر ها-اسماعیلی ها یوسفی ها-نقدی ها-واحدی ها-عبدی هاو...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">همه از فرزندان شایسته ی این مرزوبوم هستند.</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T15:52:02+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای میچینک http://www.shahsavanlar.ir/post/469 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4">روستای میچینک</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">سلام معرفی روستای میچینک از بخش نوبران تقریبا در هشتاد کیلو متری غرب ساوه که مرز استان همدان می باشد که دارای اب وهوای خوبی می باشد که در وسط دو کوه بلند به نامهای دارسو وقیزل داغ قرار گرفته است در بهار میطلبد به اینجا بیاید و از چای کوهی یا با چیدن اویشن وبالامبو لذت ببریید ویا از ایغور ومونجق تپه دیدن فرماید مردمی بسیار مهمان نواز دارد متاسفانه بدلیل کم توجهی مسولان راه روستا تا جاده اصلی تا کنون خاکی مانده</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-15T15:50:15+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستاگزاوند http://www.shahsavanlar.ir/post/468 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستایی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان تفرش دراستان مرکزی ایران است</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">قدمت این روستابه۸۰۰سال می رسد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شغل مردم این روستاکشاورزی ودامداری است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ازمکان های دیدنی این روستا:امامزاده حلیمه خاتون_امامزاده سلطان امجک(غارامجک)_باغات شرشر_رودهای نمک(درفصل تابستان مردم این روستاازاین رودهانمک موردنیازخودراتهیه میکنند)_چکیک(مکانی درزمین های کشاورزی این روستاکه درزمان های قدیم به وسیله شهاب سنگ شکافته شده وارتفاع آن حدود۲۰۰متروپهنایه آن هم حدود۲۰۰متر است )است</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">محصولات کشاورزی این روستاگندم_نخودوجواست.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">دردشت های این روستابادام-گردو-سنجد-انگور-انجیر-سیب-زردآلووانواع سبزیجات وجوددارد. این روستاازاطراف باکهلوعلیاوسفلی-بکلیک-خرم آبادواحمدآبادهم مرز است. زبان اهالی آن ترک است. ازافتخارات این روستاشهیدیعقوب علیی&nbsp; است. این روستااز۴طایفه علیی-علیلو-سلیمی وکریمی تشکیل شده است. ازریش سفیدان این روستا:محمدحسن علیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج تبریزعلی علیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اجاقعلی علیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج اصغرعلیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج قوچعلی علیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج میرزاعلی علیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج محمودعلی علیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">کربلایی اکبرعلیی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">موسی علیلو</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">براتعلی سلیمی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج اکبرکریمی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">(البته درزمان های قدیم ازطایفه های دللر-علی جرلی وصفدرلوشاهسون دراین روستادرمحلی به نام چاه صحبت زندگی می کرده اندکه به مرورزمان به شهرهای ساوه وقم مهاجرت کرده اند)</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارسالی ازاحمدعلیی</font></div> text/html 2017-12-15T15:48:45+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای آقچه قلعه http://www.shahsavanlar.ir/post/467 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای آقچه قلعه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سلام .روستای آقچه قلعه&nbsp; قدمت بسیاری داردوازتوابع بخش نوبران وواقع دردهستان بیات است.وباروستاهای ستق ووفس وقره قیه وکمیجان همسایه است .این روستا حدودا 800نفرجمعیت دارد.طایفه هایی چون امیری-کریمی-کرمی-صمدی-نوروزی-قدرتی-ذوقی-یعقوبی -فضلی -زینالی -عبدی رسا-علیجانی -عشقی -قربانی-آژیر-کوثرغلامی و... .تقریبااهالی روستا باهم فامیل هستند.ازگذشتگان نقل شده است که اهالی روستا شاهسون ایل بغدادی&nbsp; بوده اندوازشیراز به آنجامهاجرت کرده اند وبه آقچه قلعه آمده بودند که کم کم دراین جا به دلیل موقعیت جغرافیایی خوب که هم نزدیک رودوآبشاربود و هم ازخطر دوربودند ساکن می شوند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">درزمان قدیم درگیری های زیادی درآقچه قلعه اتفاق افتاده وباعث تبعید ومهاجرت بعضی ها شده است که متجاوزان رااز روستا بیرون رانده اند تفنگداران واهالی آقچه قلعه ازاین نظرمشهورند وزبان زدهستند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">وهنرمندان آقچه قلعه ای مثل علی بالا الهیاری،محمدبهزاد،ابوالفضل ذوقی وسلیمانی هستند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">وملک های دیمی کشاورزی روستا:سکیلر،اوزون قوجا،قلعه بیناقو،قره بابا،خرمن تپه سی هستند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">درضمن لازم به ذکراست که عرض کنم درآقچه قلعه یک کوه بسیارمرتفع وجوددارد که وقتی به بالای کوه برویم چراغ ها ونمای شهرهای اراک وهمدان مشخص است .این مطلب درکتاب هایی تاریخی مربوط به ساوه وجوددادرد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باتشکرازشما: علیرضاامیری ازساوه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باتشکر از همه عزیزانی که مارا در جمع آوری این اطلاعات یاری می نمایند</font></div> text/html 2017-12-13T14:23:37+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog خرقان را بیشتر بشناسیم http://www.shahsavanlar.ir/post/466 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><span color="#000099" data-mce-style="color: #000099;" style="color: rgb(0, 0, 153);"><span size="4" data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;"><font face="Mihan-Yekan">بخش خرقان یكی از بخشهای خوش آب وهوا ی شهرستان زرندیه با مركزیت شهر رازقان</font></span></span></div><h2 class="title" style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></h2><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></div><p id="ctl00_MainContent_ContentUserControl_ContentDetailsLeadParagraph" class="lead" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><span color="#000099" data-mce-style="color: #000099;" style="color: rgb(0, 0, 153);"><span size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" data-mce-style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" style="font-size: small;"><font face="Mihan-Yekan">اقتصاد خرقان برپایه کشاورزی و دامداری استوار است و عمده محصولات کشاورزی آن را گندم و جو، حبوب، بادام، گردو صیفی و کشمش شامل می‌شود. در این منطقه همانند دیگر نقاط ایران علاوه بر کشاورزی و دامداری که شغل اصلی مردم است مشاغل سنتی و نوین از جمله آهنگری، نجاری، ریسندگی، قالیبافی، گلیم بافی، جاجیم‌بافی، جوراب بافی و ترکه بافی (سبدبافی) نیز به چشم می‌خورد. البته ریسندگی پشم از فعالیت‌های موسوم زنان روستایی خرقان بوده و ابزار سنتی آنان شامل جلک، دوک و چرخک‌ می‌شود</font></span></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan"><span size="2" color="#000099" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" data-mce-style="color: #000099; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small;"><a id="ctl00_MainContent_ContentUserControl_ContentDetailsBodyImageHyperLink" href="http://www.etedaal.ir/pooyasoftpublisher/storage/Images/20120823030646gb-11-56-20.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://www.etedaal.ir/pooyasoftpublisher/storage/Images/20120823030646gb-11-56-20.jpg"><img id="ctl00_MainContent_ContentUserControl_ContentDetailsBodyImage" class="bodyImage" src="http://www.etedaal.ir/pooyasoftpublisher/storage/Images/20120823030646cb-11-56-20.jpg" data-mce-src="http://www.etedaal.ir/pooyasoftpublisher/storage/Images/20120823030646cb-11-56-20.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></a></span><br></font></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></div><h5 style="color: rgb(51, 51, 51);"><span size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" data-mce-style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" style="font-size: small;"><span color="#000099" data-mce-style="color: #000099;" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font face="Mihan-Yekan"><span size="3" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">خرقان. نام ناحیتی است محدود به این حدود: مشرق: بلوک زهرا؛ مغرب: خمسه؛ شمال: قزوین؛ جنوب: همدان. خرقان دارای سه بلوک است: خرقان افشار، خرقان بکشلو، خرقان قتلو. در کوه‌های خرقان ایلات شاهسون معروف به بغدادی که عده آن‌ها پنج‌هزار نفر بود به ییلاق می‌رفتند. قسمتی از اراضی خرقان از رودهای خررود و کلنجین و آوه و رودک و قسمت عمده به وسیله چشمه‌سارهای متعدد مشروب می‌شود از جمله چشمه علی که دارای آب فراوان و در جوار کلنجین و مصرآباد واقع شده است در صورتی که چشمه مزبور از اراضی این دو قریه بیرون می‌آمد به هیچ‌وجه از آب آن استفاده نمی‌کردند و اراضی ده‌های زیردست از قبیل سراب بادقین و سکمس‌آباد را مشروب می‌نمود</span>.</font></span></span></h5><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><span size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" data-mce-style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" style="font-size: small;"><font face="Mihan-Yekan"><span color="#000099" data-mce-style="color: #000099;" style="color: rgb(0, 0, 153);">به گزارش&nbsp;</span><strong><span color="#000099" data-mce-style="color: #000099;" style="color: rgb(0, 0, 153);">پایگاه خبری ایرسا نیوز</span></strong><span color="#000099" data-mce-style="color: #000099;" style="color: rgb(0, 0, 153);">،در این بلوک معدن نمک ممتازی بود و هم‌چنین در کنار جاده شوسه قزوین - همدان که از این بلوک می‌گذشت چشمه آب گوگردی بود که اهالی و مسافرین در آن استحمام می‌کردند. نام خرقان شکل عربی‌شده واژه فارسی خَرَّه‌گان و به معنی خجسته و محل فرهمند است.</span></font></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></div><h5 style="color: rgb(51, 51, 51);"><span size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" data-mce-style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" style="font-size: small;"><span color="#000099" data-mce-style="color: #000099;" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font face="Mihan-Yekan"><span size="6" data-mce-style="font-size: xx-large;" style="font-size: xx-large;">خرفان در غرب شهرستان زرندیه و شمال غرب شهر ساوه و جنوب استان قزوین قرار دارد.</span><br><br>گویش مردم این بخش عموماً ترکی است. و گویش زرگری، گویش تاتی و گویش ارمنی از دیگر گویش‌های رایج در این منطقه به شمار می‌آید.<br><br><span size="3" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اقتصاد خرقان برپایه کشاورزی و دامداری استوار است و عمده محصولات کشاورزی آن را گندم و جو، حبوب، بادام، گردو صیفی و کشمش شامل می‌شود. در این منطقه همانند دیگر نقاط ایران علاوه بر کشاورزی و دامداری که شغل اصلی مردم است مشاغل سنتی و نوین از جمله آهنگری، نجاری، ریسندگی، قالیبافی، گلیم بافی، جاجیم‌بافی، جوراب بافی و ترکه بافی (سبدبافی) نیز به چشم می‌خورد. البته ریسندگی پشم از فعالیت‌های موسوم زنان روستایی خرقان بوده و ابزار سنتی آنان شامل جلک، دوک و چرخک‌ می‌شود.</span><br><br><br><strong style="">* آثار باستانی خرقان</strong><br><br><span size="3" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">آثار و انبیه تاریخی و باستانی هر قومی و منطقه‌ای گویای نوع بینش، تمدن و فرهنگ و شیوه زندگی آنان است. در بخش خرقان آثار باستانی زیادی به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به آثار ذیل اشاره کرد.</span><br>ـ منطقه باستانی کهک بین روستاهای بلوبند و رازقان متعلق به قرن ششم (هـ .ق)<br><br>ـ قلعه و تپه‌های باستانی الویر مربوط به دوره ساسانیان<br><br>ـ غار شاه پسند واقع در کوهی به همین نام در زرّآب روستای بندامیر، بالاتر از مقبره اشموئیل پیغمبر(ع)<br><br>ـ قلعه قارقالوخ در کوه بزکش زرآب بندامیر<br><br>ـ تپه باستانی و قلعه علیشار مربوط به دوره پارت‌ها<br><br>ـ حمام کلبعلی خان خلج در روستای ویدر مربوط به دوران زندیه<br><br>ـ تپه باستانی دوزج که قدمت آن به دوره تاریخی اسلامی می‌رسد<br><br>ـ مسجد روستای چلسبان که مربوط به دوره زندیه است<br><br>ـ کلیسای 400 ساله روستای چناقچی علیا<br><br>ـ قلعه ضیاء در روستای وسمق که بازسازی آن مربوط به دوره قاجاریه است<br><br>ـ حمام روستای بندامیر مربوط به دوره زندیه و دو برج تاریخی<br><br><br><strong style="">* امامزاده‌ها و زیارتگاه‌ها</strong><br><br><span size="3" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اماکن مذهبی خرقان شامل امامزاده قاسم(ع) روستای ویدر، امامزاده محمدباقر(ع) روستای بندامیر، زیارتگاه قره دده روستای بندامیر، پدر آوا (پیرحیدر)، امامزاده محمد و احمدباقر(ع) روستای الویر و امامزاده صالح(ع) در روستای تیره می‌شود.</span><br><br><br><br><strong style="">* مناطق گردشگری خرقان</strong><br><br>1ـ روستای ویدر (وییر) نخستین روستای ورودی بخش خرقان است که در 10 کیلومتری شرق مرکز این بخش واقع&nbsp;<span size="+0" style="">است</span>.‏<br><br>گویش ویژه مردم و وجود غار، حمام کلبعلی خان و چشم‌اندازهای زیبای طبیعی، این روستا را برای گردشگران جذاب کرده است.<br><br>2ـ روستای بندامیر در 15 کیلومتری جنوب شرق مرکز بخش خرقان واقع است. وجود سد خاکی، چشم‌اندازهای طبیعی بکر، رودخانه و چشمه‌سارها، زیارتگاه‌ قره دده و امامزاده محمدباقر(ع) موجب شده تا گردشگران بسیاری جذب این روستای تاریخی شوند.<br><br>3ـ روستای تاریخی الویر با گویش منحصر به فرد در 7 کیلومتری شمال مرکز بخش قرار دارد قلعه‌ها و تپه‌های باستانی و مناطق سرسبز حال و هوای ویژه‌ای به این روستا بخشیده است.<br><br>4ـ روستای چلسبان در 8 کیلومتری جنوب غرب مرکز بخش خرقان واقع است.<br><br>چشم‌اندازهای زیبا، چشمه‌سارهای گوارا و مسجد تاریخی آن هر مسافری را به سوی خود جلب می‌کند.<br><br>5ـ روستای چناقچی علیا با فاصله 50 کیلومتری از مرکز بخش واقع است.<br><br>سه آبشار، کلیسای تاریخی، منطقه جنگلی و چشمه خانوپار از مناطق دیدنی این روستای کهن است.<br><br>6ـ روستای کهن علیشار در 20 کیلومتری غرب مرکز بخش خرقان واقع است.<br><br>تپّه و قلعه باستانی و مزار 41 شهید گرانقدر انقلاب اسلامی، زینت‌بخش این روستای بزرگ است.<br><br>7ـ روستای دیدنی ورامه، در 20 کیلومتری شمال غرب مرکز بخش خرقان قرار دارد. سد خاکی و چشم‌اندازهای طبیعی زیبا و آب و هوای روح‌نواز روستای ورامه را جزو تفرجگاه‌های کم مانند بخش خرقان قرار داده است.<br><br>8ـ روستای تاریخی لار در 32 کیلومتری غرب مرکز بخش خرقان واقع است. این روستا بسیار خوش آب و هوا با کوهها و درّه‌های سرسبز است و حیف است که به بخش خرقان سفر کنی و سد و درّه علی بولاقی آن را نبینی.<br><strong style="">* مشاهیر بخش خرقان</strong><br><br>بخش خرقان مشاهیر بسیاری دارد که به عنوان نمونه به عده‌ای از آنها اشاره می‌شود.<br><br>1ـ قلی خان زرگر «عاصی» این شاعر بزرگ به احتمال زیاد اهل روستای علیشار بوده است. منظومه اسعد نظام سروده اوست که دو بیت از آن را در زیر می‌خوانید:<br><br>شکر خدا که گشت جهان مقتضی المرام<br><br>آمد بهار و بوی گلم خورد، بر مشام<br><br>خیمه زدند سوسن وسنبل به کوه و دشت<br><br>لاله به دل چو داغ به کف پر شراب، جام<br><br>2ـ اکبر رزاقی: این شاعر معاصر اهل روستای مصرقان و فرزند حاج قاسم است. اکبر رزاقی بیش از 60 سال زندگی کرده و بسیاری از اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه زمان خود را به نظم کشیده است.<br><br>3ـ میرزا محمد خوشنویس الویری: این مرد بزرگ یکی از شعرای نامی بخش خرقان است که در عرصه ادبیات درخشش فراوانی داشته است از جمله؛ نامه بی‌نقطه او از معروفیت ویژه‌ای برخوردار است.<br><br>4ـ عندلیب: عبدالله بیک، کاظم بیگلو یکی از شعرای ترک زبان بخش خرقان است، وی در ده «تیره» به دنیا آمده و «عندلیب» ‌تخلص می‌کرده است.<br><br>5 ـ تیلیم خان: تقریباً 187 سال قبل از این زندگانی می‌کرده است. پدر تیلیم خان از طایفه «آسگین» و مادرش از ایل خلیج بود. در روستای مرغنی به دنیا آمد و نام پدرش تیمور خان و پدر بزرگش قارا خان بوده است. اشعار حکمت‌آمیز او در زبان ترکی بی بدیل است.</font></span></span></h5> text/html 2017-12-11T08:11:25+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای قشلاق شرفلو http://www.shahsavanlar.ir/post/465 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای قشلاق شرفلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای قشلاق شرفلو در ۷کیلومتری ساوه به سمت جاده همدان قراردارد حدودا ۱۵۰خانوار در این روستا سکونت دارند شغل اهالی این روستا کشاورزی و دامداری می‌باشد قدمت این روستا حدودا ۱۵۰سال می‌رسد مردم این روستا از طایفه شرفلو می‌باشند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در روستا یک قنات موجود است که سرچشمه های آن&nbsp; از آق دره می‌باشد مردم روستا هنوز به گویش محلی شاهسونی صحبت میکنند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در زمان قدیم در این روستا برای بارش نزولات آسمانی یک رسوم کهنه بود که به زبان محلی (قیر ینگی) میگویند که زمانی که بارندگی نبود جوان‌های روستا یک دستمال از پشت بام های قدیمی آویزان میکردند و صاحب خانه جای دستمال شیرینی و تنقلات می‌دادند سپس جوان ها در کوچه های روستا شعری به زبان ترکی میخواندند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از ریش سفیدان این آبادی میتوان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج تراب شاهمرادی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">غلامحسین علیاری</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج محمد حسین علیاری</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج گداعلی جوادی پور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حسین شاهمرادی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">مرحوم علی اصغر شکری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">کدخدا عبدل ذبیحی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">میرزاقا شاهمرادی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">محمد علی شرفی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">رجب شرفی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">عشقعلی خدایاری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">عبدالحسین علیاری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج شیخ علی خدایاری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;حاج قدیم علی قدیمی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اسدالله قدیمی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج کتاب ایمانی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">عزت قدیری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">نادعلی علیاری</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">با تشکر از محمد ابراهیم فرهنگ</font></div> text/html 2017-12-11T08:10:09+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای کهلو علیا http://www.shahsavanlar.ir/post/464 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;روستا در ۴۵کیلومتری شهرستان تفرش در دامنه کوههای وی قرار دارد در حال حاضر ۶۵خانوار ساکن هستند شغل اکثر اهالی روستا کشاورزی و دامداری می‌باشد در این روستا یک قلعه تاریخی وجود دارد به نام قیز قلعه که با توجه به گذر زمان تخریب شده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">این روستا از اطراف با کهلو سفلی گزاوند آق چه قاز خرم آباد هم مرز می‌باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">معادنی در این روستا وجود دارد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">زبان مردم این منطقه به زبان محلی می‌باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">این روستا از دو طایفه تشکیل شده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">خانواده های الیاسی و حسینی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">در این روستا دو به نام های امامزاده مرسل و امامزاده شاهزادمحمد قرار دارد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">از زیبایی های این روستا دارای باغات سرسبز در فصل بهار از زیبایی های این روستا دیدن فرمایید</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">از ریش سفیدان این روستا دوستان میتوانند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">محمد حسینی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">محمد رحیم الیاسی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">محمد علی الیاسی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">میرز حسن الیاسی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">جواد حسینی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">صحبتعلی حسینی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">میرزا یحیی حسینی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">میتوان نام برد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">باتشکر از همه عزیزانی که مارا در جمع آوری این اطلاعات یاری می نمایند</font></div> text/html 2017-12-11T08:08:40+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای آسیابک بند http://www.shahsavanlar.ir/post/463 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای آسیابک بند در 15کیلومتری جاده سد ساوه کنار رودخانه قره چای قرار دارد حدودا 100خانوار در این روستا سکونت دارد شغل اهالی کشاورزی و دامداری میباشد اکثر اهالی این روستا از طایفه کوسلر تیره کیچکینعلی هستند البته چند خانواده خلج و ... نیز از تشکیل دهنده اهالی این روستا میباشند اهالی این روستا به گویش محلی شاهسونی صحبت میکنند.از ریش سفیدان نامی و قدیمی روستا مرحوم کدخدا محمدعلی گلابی را میتوان نام برد و</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;خانواده های گلابی,گلناری,خوشنما,متقی,محمدی,صفا,خوشقدم,یزدانی,حقی,تندرو,عطارد,غلامی,خوشدل,حیرتی,عرفانی,حقیقی,عزیزی و ...</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تشکیل دهنده اهالی این روستا میباشند.</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-11T08:07:09+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای مرقکان http://www.shahsavanlar.ir/post/462 <font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای مرقکان&nbsp; در 45کیلومتری جاده سد ساوه نرسیده به روستای مرق قرار دارد حدودا 90خانوار در این روستا سکونت دارد شغل اهالی کشاورزی و دامداری میباشد&nbsp; اهالی این روستا به گویش محلی ترکی و ترکی شاهسونی صحبت میکنند.از ریش سفیدان نامی و قدیمی روستا مرحوم کدخدا کامرانی و مرحوم سید قاسم حسینی را میتوان نام برد و خانواده های حسینی و کامرانی و غلامی و مددی و صفا و کابلی و جعفری و بیک محمدی و بابایی و حیدری و یاری و رضایی و شفیق و بالغی و... تشکیل دهنده اهالی این روستا میباشند این روستا در زمان جنگ تحمیلی نیز 5 شهید با نام های شهیدان حیدری و حسینی و مداح و زال و جعفری تقدیم میهن عزیزمان کرده این روستای&nbsp; سر سبز مکان خوبی برای گردش میباشد همچنین امامزاده یونس که در روستای مرق میباشد مکان بسیار عرفانی و دیدنی با چندین زاعر سرا اماده پذیرایی از زائرین عزیز میباشد </font> text/html 2017-12-11T08:03:02+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای رضا اباد ساوه http://www.shahsavanlar.ir/post/461 <font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای رضااباد واقع در ۱۰کیلومتری جاده قدیم قم به سمت طرازناهید متشکل از حدود ۶۰ خانوار.گویش مردم این روستا ترکی شاه سوند از تیره دولت وند میباشد.شغل اصلی این روستا در گذشته دامداری وکشاورزی بوده اما در حال حاضر به علت بی ابی وخشکسالی اکثر جوانان این روستا به ساوه وشهرهای اطراف مهاجرت کرده اند . </font> text/html 2017-12-11T08:02:04+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای واشقان http://www.shahsavanlar.ir/post/460 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای واشقان</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">با بیش از صد خانوار سکنه، کوهستانی با آب و هوای معتل، با بیش از 1500 سال قدمت تاریخی، در شمال شرقی دشت فراهان در دامنۀ غربی کوه کوهپناه در 25 کیلومتری شهر فرمهین واقع است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">زبان اهالی واشقان خلچ می باشد، در طی 600 سال اخیر، ساکنین اولیه واشقان با صرف نظر از دیگر طوایف که قدمت طولانی در واشقان ندارند متشکل از 5 طایفه هستند اصلیتشان به حاج ذاکر فرزند صمصام ساوه ای نسبت داده می شوند که بیش از 500 سال در واشقان ساکن هستند.</font></div> text/html 2017-12-08T09:50:59+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای والمان http://www.shahsavanlar.ir/post/458 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">روستای والمان ساوه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای والمان در ۵کیلومتری ساوه قراردارد این روستا یک روستای تاریخی و قدیمی بود مردم این روستا به دو لهجه فارسی و ترکی صحبت میکنند ترک زبانان اغلب شاهسون هستند و فارس زبان از مناطق مختلف ایران به این روستا مهاجرت کردند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شغل مردم این روستا در زمان های گذشته گچ پزی ، دامداری ،هیزم کندن بوده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">دراین روستا سه برج قرار داشت که بر اثر مرور زمان تخریب شده اما یکی از برج ها موجود می‌باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از شواهد و اطلاعات جمع آوری شده این طور مشخص است که این روستا در سالیان دور روستای آباد وپر ازسکنه بوده در نزدیکی این روستا یک تپه قرار دارد که ساکنان محلی به آن تپه امامزاده میگویند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در یک کیلومتری این روستا یک تپه دیگر قرار دارد که طبق گفته قدیمی ها روستای اصلی در آنجا قرار داشته و بعد از تخریب براثر بلایای طبیعی مردم مجبور به مهاجرت به پایین تر و ساخت روستای جدید شده اند در وسط این روستا یک قنات قدیمی قرار دارد که هنوز هم آب در آن جاری است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از بناهای برجا مانده ازاین روستا میتوان برج قدیمی این روستا ،حمام قدیمی ،مسجد و تعدادی از خانه های قدیمی اشاره کرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این روستا اکنون خالی از سکنه&nbsp; می‌باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باتشکر از خانواده نوربخش</font></div> text/html 2017-12-07T14:23:54+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای قلعه عبدالله خان http://www.shahsavanlar.ir/post/457 <div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">روستای قلعه عبدالله خان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای قلعه عبدالله خان که در ۳۲کیلومتری ساوه به سمت جاده قدیم قم قرار دارد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در این روستا حدودا ۳۵خانوار زندگی میکنند که بعد از انقلاب به علت خشکسالی و بسته شدن آب راهه قره چای به ساوه و قم مهاجرت کردند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شغل اکثر اهالی این روستا کشاورزی و دامپروری بوده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">که در زمان شاه به صورت ارباب رعیتی بود که بعد از انقلاب رعیت ها صاحب زمین کشاورزی شده اند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">عبدالله خان والی که خان این روستا بود فرزند حاج بیرامعلی خان بودند در وصف حاج بایرامعلی خان در زمان قحطی که حدودا بین سالهای ۱۲۹۰تا۱۳۰۰به مردم مهاجر که به ایشان پناه آورده بودند پناه داد و از آذوغه خود و روستا به مردم قحطی زده خدمت میکرد وصف وی هنوز درمیان ریش سفیدان این روستا زبانزد مردم می‌باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">عبدالله خان والی دارای دو فرزند پسر و دو فرزند دختر می‌باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از ریش سفیدان این روستا میتوان</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حسین آقا هوشمند معروف به حسین درویش</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">عشقعلی بابزن&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حسین آقا نظری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">علی صفر شجاع&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">میتوان نام برد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اهالی این روستا اکثرا از طایفه یارجانلو هستند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در نزدیکی این روستا امامزاده حلیمه خاتون&nbsp; قرار دارد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باتشکر از حسینعلی احمدی&nbsp;</font></div> text/html 2017-12-07T14:22:59+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای قرق تپه http://www.shahsavanlar.ir/post/456 <div><font size="3" face="Mihan-Yekan">معرفی روستاهای ساوه</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">روستای قرق تپه</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">روستای قرق تپه در ۳۰کیلومتری ساوه به سمت جاده قدیم قم قرار داشت&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">در این روستا حدود ۴۰۰خانوار زندگی میکردند که شغل اهالی این روستا اکثرا دامپروری و برخی کشاورزی بود&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">اهالی این روستا که به صورت ییلاق و قشلاق زندگی میکردند که مرتع آنها بش بولاق حد مرز ساوه و همدان واقع بود&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">اهالی این روستا اکثرا قوتولو و یارجانلو بودند&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">این روستا در سال ۱۳۴۸به علت جاری شدن سیل تخریب شد و اهالی این روستا به قم ،ساوه ،تهران و روستای انجیلاوند وسرباغ مهاجرت کردند&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">از بزرگان و ریش سفیدان این روستا میتوان&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">عین الله کهنسال&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">برجعلی اسکندری&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">میتوان نام برد</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-07T14:22:00+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای فرج آباد http://www.shahsavanlar.ir/post/455 <div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای فرج آباد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این روستا تعداد خانوار درحال حاضر ۵۰خانوار وهمه آنها دامدار می باشند ونفرات آن ۲۰۰نفرمیرسد که در۱۰کیلومتری زرند مامونیه واقع شده است وراه اصلی مامونیه به امامزادگان سیدبابا غار است و ییلاق آنها آفتافور وقاراقوزی ونشوه وپلر بوده وهاروان وعلی چرخی هم بوده وبزرگان این روستا که پدربزرگه بنده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج خانعلی عیوضی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حاج قوچ علی فرجیار</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این روستا درپایین اتوبان تهران ساوه قرار داردودربهار بیشترین اوشقون یاریواس رادارم</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">وخانواده های این روستا</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;عیوضی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اوروجی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;فرجیار</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;محبوب&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">راحتی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اعتماد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;ذیحق</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;پرتو&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">فرزانه&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">محجوب</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; زیرک</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;امانی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ناصری</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;دونصب&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آقایی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">رحمتی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;غفاری</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;جدازالی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;سلیمی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;جهان دوست</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;منیری افرادی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">وثوقی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بساط&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">میباشند</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;زنده باد عشایرغیور ایران مخصوصا طوایف احمدلی وموصولی ممنون از معرفی روستاها&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">باتشکر :از خانواده عیوضی</font></div> text/html 2017-12-07T14:21:12+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog معرفی روستاهای قزوین http://www.shahsavanlar.ir/post/454 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3">معرفی روستاهای قزوین</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای شهرآباد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این روستا تعداد خانوار درحال حاضر 110خانوار وهمه آنها دامداروکشاورز می باشند ونفرات آن300نفرمیرسد که در35کیلومتری قزوین و50کیلومتری شهرستان بوئین زهر اواقع شده و این روستادر مرز بین استان البرز و استان قزوین.&nbsp; واقع میباشد ودارای مراتع قشلاقی وسیعی میباشد و محل چرای دامها فصل زمستان میباشد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">وخانواده های این روستا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اینانلو</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;حق وردیلو</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;دنیا مالی&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">احمدی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">موسی لو</font></div> text/html 2017-12-07T14:19:02+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog روستای ایلیخ بلاغی http://www.shahsavanlar.ir/post/453 <div><font face="Mihan-Yekan" size="7">معرفی روستاهای ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای ایلیخ بلاغی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باعرض‌عرض‌سلام وارادت‌‌‌</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روستای ایلیخ بلاغی طبق مدارک های موجود۳۰۰سال قدمت داره .دروسط‌این‌روستایک چشمه وجوددارد که مردم اهالی قدیم به دوراین‌چشمه چادرمیزدن .این روستا زمان جنگ‌ایران وعراق&nbsp; پانزده خانواربودن .سه شهید ۷جانباز وتعدادی ایثارگر داردکه تقریبا هرخانه یک نفر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شهیدان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شهیدعزیز علیجانی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;شهید محمددریای</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;شهید دلاور&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">درحال حاضر ۳۵خانوار درنزدیکی امام زاده سیدباباغار مشغول به دامداری هستند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اهالی روستا طایفه یارجانلو تیره محمودی هستند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارسالی :کریم عابدینی</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-06T07:20:35+01:00 www.shahsavanlar.ir admin blog طوایف ایل مغان http://www.shahsavanlar.ir/post/452 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طوایف ایل مغان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه طالش میکائیلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;1-&nbsp; تیره قزیل کچی&nbsp; 2- تیره قره باغ لار&nbsp; 3- تیره نوردلو 4- تیره جانیارلو&nbsp; 5- تیره بنیه لر&nbsp; &nbsp;6- تیره ملالو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه عیسی لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;1- تیره حبیب اله بیگلو&nbsp; 2- تیره اروجلو&nbsp; &nbsp;3- آقا حسین بیگلو&nbsp; 4- عیسی لو 5- هامپا&nbsp; &nbsp;6- عباداله بیگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه سیدلر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; 1- سیدی&nbsp; &nbsp; 2- ملی&nbsp; &nbsp;3- کورلار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه کور عباسلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- تیره ترید&nbsp; &nbsp;2- کورلار&nbsp; &nbsp; 3- عزیز لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه مرادلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;1- تیره مرادلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه گیکلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; 1- نظرلو 2- طومارلو&nbsp; 3- عباسعلی&nbsp; 4- خلیل لو&nbsp; 5- گل میرزالو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">6- رمضانلو&nbsp; 7- قیطرانلو&nbsp; 8- صفرلو&nbsp; 9- مصطفی لو&nbsp; 10- قره پتخلی 11- خان حسین لو 12- آبشلو 13- اروجلو 14- حاجی حسنلو 15- جبلو 16- حاجی ایمانلو 17- گون اولی 18- مدینه لو19- بوزاغلو 20- موسی لو 21- حاجی جعفرلو&nbsp; 22- میرزاعلی23-آقا حسنلو 24- حاجی الهویردی 25- محمد علی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه اجیرلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;1- سرودلو 2- شین لو 3- هدیلو 4- حلاجلار 5- بدلی 6- کوسه لر 7- اروسلو 8- اجیرلو 9- اسماعیلو 10- امیرخانلو 11- اروجلو&nbsp; 12- طورون13- قره سقال 14- یعقوبگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه حسینکلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- حاجی عابلی 2- قاسم خانلو 3- خزیلی 4- کچلر 5- میر علملو 6- لله لو 7- عباسقلو 8- امیرلو 9- اروجلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه بالابیگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- شهبازی 2- اعلائی 3- آقائی 4- نصیری 5- بایرامی 6- خلفلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه بیگ باغلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- حاجی علی حسنلو 2- حاتم خانلو 3- آغ ساغلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه کلاش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;1- بدیر خانلو 2- پاشالو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه ساری نصیرلو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- ساری نصیرلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه خامسلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- خامسلو&nbsp; &nbsp;2- آلش</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه رضا بیگلو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- رضا بیگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه بیگدیلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- گوشلو 2- معصوملو 3- بالاخانلو 4- ساری گبلو 5- علیمرادلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه جلودارلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;1- حسن علیلو 2- ولی مملو 3- عزیزلو 4- نریمانلو 5- یاخونلو 6- جعفرخانی 7- اسماعیل خانلو 8- عیوضعلی 9- قهرمان 10- حاج سلیمانلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه تکله&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- صغیرلو 2- یارال اوند 3- كلوان 4- شاه قزلی 5- ایوادلو 6- حاج زری7- تخمارلو&nbsp; 8- قره لر 9- کول آباد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه گبلو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- احمد لو 2- ایمانلو 3-&nbsp; غنیم لو&nbsp; 4- قره گبلو&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5- مصطفی لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه قره جبدرق</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; 1- گل محمد&nbsp; 2- عطائی&nbsp; 3- نورد لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه آرالو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; 1- آرالو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه قوتلار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- نجف لی 2- قره جالو 3-&nbsp; &nbsp;عجم علی 4- تقی بیگلو&nbsp; 5-&nbsp; حاج زینالو&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6- عیسی لو 7- جن لر&nbsp; 8- حاجی محمد لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه قوجابیگلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- نور اله بیگلو 2- نصراله بیگلو 3- ایلار 4- خسرولو 5- جوروق بیگلو6- کردلر 7- سردارلو 8- حاج خانلو 9- هامپا 10- تپلی 11-شاه مار بیگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه جهان خانملو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- شاملو 2- قره ولیلو 3- شاه مرادلو 4- احمد لو و شکرلو 5- آقا حسن لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حسین حاجیلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- قره داغلو 2- تقی لو 3- جارایلو 4- حاجی حسنلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه ساربانلار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- آقابابالو 2- علی اکبر لو 3- آقا مرادلو 4- جوروقلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه هومونلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1-&nbsp; اله ورنی 2- قباد&nbsp; 3- تکه چی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه عربلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- سعید یارلو 2- منصور خانلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه شاه علی بیگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- شاه علی بیگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه مستعلی بیگلو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1-&nbsp; &nbsp;مشی لو&nbsp; &nbsp;2- نصیرلو 3-همت علیلو 4- زیادخانلو 5- اسد لو 6- صادقلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه قره لر خیاوی&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- موسی لو 2-&nbsp; سویلش 3- حاجی قربانلو 4- استاد محمدلو 5- عجم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه لاهرود&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- حاج اسماعیل پور 2- سلیمانلو 3- بسدی4- میرزامراد 5- ایمان علیلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه آیواتلو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- آقارضالو 2- حسین لو 3- قربان لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه ساری خانلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- ساری خانلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه جعفرلو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- جعفرلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه حاجی خواجه لو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- پولادخانلو2- نریمانلو 3- قیطرانلو 4- قره گوزلو 5-&nbsp; حاجی محمد خانلو 6- قره حسنلو 7- قهرمانلو 8- حاجی اسدلو 9- حاجیلو 10- ماشیلو 11- ابیش لو 12-حاجی محمدلو 13- رستم خانلو 14- عیوضلو 15- آقا قارداشلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه ساری خان بیگلو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- کورلار 2- امین زاده 3- مصطفی لو 4- عابدینی 5- قره قاسملو 6- اله قلی بیگلو 7- عبداله بیگلو 8- اله ویردی بیگلو 9- عباس بیگلو 10- شاهرضالو&nbsp; 11-آقاجان بیگلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">علی بابالو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- بیگ آلو 2- هموارکندی 3- قوتوربلاغی 4- نظرعلی بلاغی5- قره موسی لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه خلیفه لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- حاجی شهبازخان 2- طاهرلو 3- حاجی زمان خان 4- ایمان خانلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه دمیرچی لو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- قدیرلو 2- کردلر 3- گوزچلی 4- مادلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه جعفرقلی خانلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- طهماسلو 2- عباسلو 3- علی قلیلو 4- بشیرلو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">طایفه اودولو&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1- اختری 2- حاجیلو3-آغا رحیم لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">فرستنده دریا دل</font></div>